Bilgi Almak İstiyorum

Adınız  
E-posta    
Telefon  
Konu  
İleti  
Detaylı Bilgi İçin
Psikolojik Danışman
LIVCON


Psikolojik Değişim Ve Temizlenme Yolcuğuna Çıkmaya Hazır Mısın?

Programın Amacı Nedir?

Kendi psikolojik yapısını ve işleyişini tanımak isteyen, psikolojinin farklı yaklaşımları ile daha zengin bir yaşam görüşüne sahip olmak isteyen ve kendi bireysel farkındalığının yanında diğer insanların psikolojisini okuyabilecek yetkinliğe ulaşmak isteyen ve gelişim odaklı kişilere göre tasarımlanmış bir eğitim programıdır. Bu program ayrıca, psikolojik danışmanlık yapmak isteyen kişilerin, insan doğasını, fizyolojisini, bilişsel yapısını, davranışlarını ve duygularını kavramak ve üzerrinde terapötik kavrayışlarla formülasyonlar geliştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Program Neler Sağlıyor?

Programa katılan birey ve profesyoneller, öncelikle kendi yaşamlarında çok büyük bir farkındalık yaşıyor. Bu farkındalıkla birlikte kendi psikolojik değişim ve temizlenme yolculuklarına başlıyorlar. Atölye çalışmalarında psikolojik yapılanma otomatik olarak gerçekleşiyor. LIVCON anlayışına göre eğer psikolojik danışmanlık yapılacaksa; önce kişinin kendi psikolojisinin yapılanmış olması çok önemli. Bu program sayesinde;
  • İnsanları psikolojik yönden okuyabileceksin.
  • Psikoloji kavramlarını tanıyacak ve farkındalığınızı farklı yaklaşımlarla genişleteceksin.
  • Psikolojik atölye çalışmalarıyla psikolojik olarak yapılanacaksın.
  • Yeni psikolojik yaklaşımların tekniklerini, uygulamalarını görecek ve uygulayacaksın.

Psikolojik Danışmanlık Programında Neler Var?

Psikoloji biliminin doğasını oluşturan Nörobiyolojik Yaklaşım, Davranışsal Yaklaşım, Bilişsel Yaklaşım, Psikoanalitik Yaklaşım, Fenomolojik Yaklaşımların incelenmesi.

Bilimsel psikolojinin kapsamında ki psikoloji tanımı, psikoloji alanları, deneysel (ampirik) psikoloji, fizyolojik psikoloji, gelişimsel psikoloji, kişilik psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, klinik ve danışmanlık psikolojisi, okul ve eğitim psikolojisi, endüstri psikolojisi ve yeni gelişen psikoloji alanlarının incelenmesi.

Programda,  farkındalık ile psikoloji yaklaşımlarını deneyimleyerek bu yaklaşımlarla insan okumayı öğreneceksin.
Programın içeriğinde, birçok kaynak kitap, film ve uygulama yer almaktadır. Psikoloji programı 9 ay sürmektedir.
 
Programı tamamlayabilmek için eğitime %70 katılmak, sınavlardan minimum 100 üzerinden 50 almak gerekmektedir.
 
Bu program; terapi ve danışmanlıklarınıza bilimsel bir formasyon katılmış olacak.
Psikoloji Programını tamamladığında ‘’LIVCON Psychology’’u sertifikası alacaksın.

Psikoloji Programını Kimler Almalı?

  • Psikoloji okumuş ve kendini geliştirmek isteyen profesyoneller
  • Psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, felsefe ya da diğer sosyal bölümlerde okuyan ya da mezun kişiler
  • LIVCON’ un kişisel gelişim programlarına katılmış profesyoneller
  • Psikolojik olarak kendini geliştirmek isteyenler

Psikoloji Programında Hangi Konular Yer Alınıyor?

Davranışın Biyolojik Temelleri

Kara kutu, davranış örneklemeleri, hücresel yapı, nöronlar, sinir hücresinin yapısı, sinir hücresinin işleyişi, elektrokimyasal süreç, snapslarda aktarım ve sinir aktarıcıların incelenmesi ile birlikte hücre gruplaşmaları.

Sinir Sistemi

Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve beynin temel yapıları ile birlikte beyin yapısı ile beyin kabuğundaki duyu alanları, hareket ve beyin kabuğu, öğrenme, düşünme ve konuşma arasındaki bilimsel bağlantılar.

Davranış ve Genetik

Kromozonlar ve genler, baskın ve altkın genler, kromozonlarla ilgili anormallikler, ikiz çalışmaları, kalıtım ve evrim.

Duyum ve Algılama

Algısal eşikler, duygusal Uyum, ikincil duyular, işitme (ses dalgaları, kulak yapısı, pozisyon duyusu), görme, algılama ve yaşantı, algı yanılmaları, algılama süreçleri, karmaşık algılama süreçleri, algısal değişmezler, algısal beklentiler, algısal öğrenme ve algısal gelişim.

Öğrenme

Klasik koşullanma (kazanma ve sönme, genelleme ve ayırt etme) , edimsel koşullanma (koşullanmış pekiştirme, davranışı biçimlendirme, insan davranışının edimsel koşullanması, otonom tepkilerin edimsel koşullanması ve biyobildirim ), pekiştirme kavramı (gecikme süreci, öğrenmede cezanın rolü, beyin uyarılması ve pekiştirme), bilişsel öğrenme (kavrama deneyleri, zihinsel yapılar).

Bellek

Belleğin belirgin özellikleri, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, belleğin geliştirilmesi, kısa ve uzun süreli bellek arasındaki ilişki ve yapılandırıcı bellek.

Bilişim

Kavramlar ve problem çözümünde düşünce ile gelişen bilişim alanı, Dil (fonem, morfemler, derin ve yüzeysel yapı, dönüştürümlü gramer, anlama, hatırlamada yapılandırma ve yeniden yapılandırma, dilin öğrenilmesiyle ilgili kuramlar, şempanzeler ve dil, dil ve düşünce arasındaki bağlantılar), kavram oluşturma (kavramlar ve dil, kavram oluşturma kuramları), problem çözme (alt amaçlar ve planlama, deneme ve yanılma ya da iç görü, problem çözümünde karşılaşılan güçlükler, benzetme modelleri), bellek ve bilişimi etkinleştirmek (dikkat, tekrar, organize etmek, uygun bellek teknikleri, birbirleriyle etkileşen imgeler oluştur, belleğin yetersiz olduğu durumlar, bağlamın önemi).

Güdülenme

Kuramsal yaklaşımlar (dürtü kuramı, özendirici uyarıcı kuramı, optimal düzeyde uyarılma kuramı, içgüdü kuramı, basımlama, bilinçdışı güdelenme kaynağı, Maslow’un gereksinme derecelendirmesi), Açlık (Homeostatis kuramı, açlık, hipotalamik denetim, dış uyarıcılar ve açlık, aşırı şişmanlık), susuzluk (hücrelerde su kaybı, kanın hacminde azalma, ağız kuruluğu, birincil ve ikincil içme davranışları), cinsiyet (cinsiyetin diğer güdülerden farkı, cinsiyet konusundaki araştırma zorlukları, cinsel davranışta öğrenmenin etkisi),bir güdü olarak duyusal uyarım (iç kaynaklı ve dış kaynaklı ödül, karmaşık insan güdüleri (insan gereksinimlerinin değişik türleri, başarma gereksinmesi, ilişki kurup yakınlaşma gereksinmesi, bilişsel tutarlılık gereksinmesi, denetim altında tutma gereksinmesi, gereksinme değişimi).

Heyecan

Heyecanların incelenmesi, heyecanların fizyolojisi, heyecan kuramları, doğuştan getirdiğimiz ve sonradan öğrendiğimiz ifadeler, heyecanın sözsüz ifadesi, kaygı, engellenme, çatışma.

Günlük Yaşamımızda Güdü ve Heyecanlar

Kaygı ve öğrenme, kaygı ve gerginlikle başa çıkma yolları, engellenmeyle başa çıkma yolları, engellenmeye bilinçsiz yapılan tepkilerden biri olan saldırganlık, acizlik, duygusal çöküntü, gerileme, hayal dünyasına kaçma, acizlik ve duygusal çöküntü, kendi kendini yıpratıcı ve ket vurucu davranışlar, stres ile başa çıkma yolları, Türkiye’de yapılan stres araştırmaları, cinsiyet (cinsiyet ve pornografi, bireysel farklılıklar).

Yaşam Boyunca Gelişim

Gelişim süreçleri ve gelişime farklı bakış tarzları (biyolojik süreçler, çevreden gelen etkiler, etkileşim süreçleri, farklı görüşlerin kaynaşımı), doğum öncesi devre ve hamilelik süreci, bireyin bedensel ve hareketsel süreci, bilişsel gelişim, sosyal ve duygusal gelişim, temel gelişim süreçleri, yetişkinlik ve yaşlanma, ölüm ve son aşama.

Gelişme Ve Günlük Yaşam

Çocuğa kötü davranma, boşanma, genç yaşta anne olmak, cinsel farklılıklar ve cinsel rollerin kalıplaşması, orta yaş krizi.

Kişilik

Kişilik ve kişilik kuramları, kişilik psikolojisinin alt alanları, kişiliğin tanımı, Freud’un kişilik kuramı, özellik yaklaşımı, öğrenilmiş bir davranış olarak kişilik, benlik kuramları.

Normaldışı Davranışlar Psikolojisi

Normaldışılığın tanımı, normaldışı davranışa psikolojik yaklaşımlar (psikodinamik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar, varoluşçu-insancıl yaklaşımlar, biyolojik-tıbbi yaklaşımlar, etkileşimsel yaklaşım), anormal davranış teşhis süreci, kaygıyla ilgili bozukluklar, bedende görülen bozukluklar, disosyatif bozukluklar, psikozlar (şizofreni), organik zihin bozuklukları, psikofizyolojik bozukluklar, kötü alışkanlıklara (tutkunluğa) bağlı bozukluklar (alkolizm), psikoseksüel bozukluklar, kişilik bozuklukları.

Psikoterapi Yöntemlerine Giriş

Psikolojik terapi yöntemleri (Psikodinamik yaklaşım: Psikoanaliz, varoluşçu-insancıl terapi, davranışçı terapi, davranışın tedavi türleri, sistematik duyarsızlaştırma, kendine güvenli davranış eğitimi, örnek göstererek tedavi yöntemleri, edimsel koşullanma yöntemleri, markayla ödülleme, kendini-denetim, biyobildirim, itici uyarıcılara koşullama yöntemi, bilişsel davranış terapisi).
Üç temel psikolojik yaklaşımın karşılaştırılması (eklektik yaklaşım, grup tedavisi, toplumsal akıl sağlığı yaklaşımı), biyolojik yaklaşımlar (ilaçla tedavi, bedensel tedavi),terapiye geniş kapsamlı yaklaşımlar.

Sosyal Psikoloji

İnsanların arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçler, kişiler arası bir süreç olarak çekicilik, grupların etkileri, hoşlanma ve sevme, ön yargılar, sosyal normlar, kitle iletişimin etkileri, yardım etme davranışı, kalabalığın etkileri.